Projekty UE w SerwoTech

fundusze europejskie

Firma Serwotech Paweł Biela realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Usługa przeprowadzenia audytu wzorniczego zakończonego dedykowaną dla firmy Serwotech Paweł Biela strategią wzorniczą” realizowanego w ramach I Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję I etap, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0076/19-00.

Celem realizacji projektu jest przeprowadzenie audytu wzorniczego, zakończonego strategią wzorniczą która ma doprowadzić do wyłonienia najlepszych dla firmy rozwiązań, które przyniosą wymierne korzyści oraz pozwolą w przyszłości wprowadzić do oferty innowacyjny nowy produkt/ usługę. Firma chce uzyskać informacje od ekspertów o tym jak stać się bardziej konkurencyjną oraz jak wprowadzić innowacje w firmie, tak żeby przyniosły pozytywny efekt.

Strategia wzornicza będzie miała wpływ na wszystkie procesy w firmie, zarówno sferę produktową jak i wizerunkową. Elektem całego projektu będą  wyniki finansowe, wizerunkowe, związane z udziałami na rynku oraz skuteczne eksplorowanie nowych aktywności. We wszystkim będzie miało udział wzornictwo przemysłowe.

Wartość projektu:  123 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 85 000,00 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 15.04.2020 r. – 15.09.2020 r.


fundusze europejskie

SERWOTECH realizuje projekt pn. „Rozwój firmy SERWOTECH poprzez wdrożenie innowacji technologicznej procesowej i produktowej oraz innowacji marketingowej i organizacyjnej”, nr POIR.02.03.01-18-0040/18. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie firmy w opracowaniu i wdrożeniu innowacji procesowej i produktowej o charakterze technologicznym oraz innowacji marketingowej i organizacyjnej, poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych oraz wdrożenie inwestycji w postaci innowacyjnego rozwiązania technologicznego (nowa linia technologiczna do produkcji komponentów).

Rezultatem projektu będzie wsparcie firmy w opracowaniu oraz wdrożeniu innowacji procesowej i produktowej o charakterze technologicznym, wsparcie firmy w opracowaniu oraz wdrożeniu innowacji marketingowej i organizacyjnej, zakup linii technologicznej do produkcji komponentów, będącą podstawą do wdrożenia innowacji w firmie Wnioskodawcy.

Wartość projektu: 1 843 188,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 047 375,00zł

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.10.2020